QR Code เช็คชื่อ 5ส.

QR Code เช็คชื่อ 5ส.

feature_img[1]

ID 1101

เสนอโดย อดุลย์ วันสุไลมาน
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

สภาพปัจจุบัน

การปฎิบัติงาน 5ส. ช่วงเวลา 08.30-09.00 น. เป็นระเบียบปฏิบัติประจำวันของบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา บุคลากรปฏิบัติงาน 5ส. ทุกครั้งได้รับผลการปฏิบัติงานครั้งละ 0.5 Load Unit (L.U.) โดยมีข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 5ส. แจ้งผลการปฏิบัติงาน 5ส. ผ่านกลุ่มไลน์ฝ่ายเทคโนโนโลยีทางการศึกษาทุกเช้า และรวบรวมสถิติผลการปฏิบัติงาน 5ส. ทุกรอบการประเมิน

ปัญหาที่พบ

  1. ใช้เวลานานในการรวบรวมสถิติผลการปฏิบัติงาน 5ส.
  2. บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาไม่สามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 5ส.และสถิติการปฏิบัติงาน 5ส. แบบเรียลไทม์ได้
  3.  ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาขาดสถิติการแสดงผลการปฏิบัติงาน 5ส.แบบเรียลไทม์

 

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง
วิธีการ

ประยุกต์ใช้ QR Code ในการบันทึกผลการปฏิบัติงาน 5ส. ของบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ขั้นตอน/ระบบงาน

1. ศึกษาวิธีการพัฒนาระบบ QR Code และฐานข้อมูลผลการปฏิบัติงาน 5ส.

2. พัฒนาระบบ QR Code และฐานข้อมูลผลการปฏิบัติงาน 5ส.

3. กิจกรรมทดสอบพร้อมแนะนำการใช้งาน

4. ปรับปรุงแก้ไข

5. นำไปใช้งานและบำรุงรักษา

เป้าหมาย

บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 21 คน

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ลดระยะเวลารวบรวมสถิติการปฏิบัติงาน 5ส.

2. บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาสามารถตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 5ส.และสถิติการปฏิบัติงาน 5ส. แบบเรียลไทม์ได้

3. ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษามีสถิติการแสดงผลการปฏิบัติงาน 5ส.แบบเรียลไทม์

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

มีการใช้ QR Code ในการบันทึกผลการปฏิบัติงาน 5ส. เป็นสารสนเทศ เพื่อตอบสนองการบริหารจัดการชั้นนำระดับชาติ

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม