Paper for Life แปรรูปสร้างค่า

Paper for Life แปรรูปสร้างค่า


Warning: imagepng(/home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-content/uploads/2016/06/feature_img-670x300.png): failed to open stream: Permission denied in /home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 576
feature_img

ID 1102

เสนอโดย กฤษฎ์ คงสีพุฒ
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

กลุ่มงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เป็นกลุ่มงานที่ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ โดยในแต่วันมีเศษกระดาษเหลือจากการตัดเจียนจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ทางกลุ่มงานจึงมีแนวคิดในการนำเศษกระดาษเหล่านั้นนำกลับมารีไซเคิลใหม่เพื่อสร้างมูลค่างาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

1.วางแผนในการจัดทำโครงการ

2.ศึกษาการทำรีไซเคิลกระดาษ

3.จัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์

4.ผลิตตามต้นแบบ

5.ทดลองใช้ ปรับแก้ไข

4.ประเมินผลโครงการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่

2.สร้างมูลค่าแก่วัสดุเหลือใช้

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ระบบบริหารจัดการองค์กร(ยั่งยืน) Sustainable Organization Management System [Man (Service mind) Material Money Method Management (Quality)]
7) พัฒนาสู่การเป็นองค์กรสีเขียว (Green Organization)

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม