JFK Schedule System : จัดตารางการปฏิบัติงานง่ายๆ แค่คลิกเดียว

JFK Schedule System : จัดตารางการปฏิบัติงานง่ายๆ แค่คลิกเดียว

Employee marking deadline day

ID 1946

เสนอโดย ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ปัจจุบันการปฏิบัติงานของพนักงานสังกัดฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทบริการ ช่วงเปิดภาคการศึกษา เป็นการปฏิบัติงานแบบเหลื่อมเวลา โดยปฏิบัติตามเวลาเปิดทำการของหอสมุดฯ ดังนี้ จันทร์-ศุกร์ เปิดทำการ 08.30-20.30 น. เสาร์-อาทิตย์ เปิดทำการ 10.00-18.00 น.
ได้มีการจัดตารางการปฏิบัติงานตามหน้าที่เป็น 3 หน้าที่ ได้แก่ 1) บรรณารักษ์ จัดลำดับการปฏิบัติงานตามพยัญชนะแรกของชื่อจริง 2 ) ช่างเทคนิค จัดลำดับการปฏิบัติงานตามพยัญชนะแรกของชื่อจริง 3) เจ้าหน้าที่ จัดลำดับการปฏิบัติงานตามกลุ่มเดิมที่ปฏิบัติมาก่อน โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถแลกวันปฏิบัติงาน และสามารถเลือกวันหยุดที่ต้องการหากตนเองปฏิบัติงานในวันเสาร์-อาทิตย์ ได้

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

จากเดิมหอสมุดฯ ใช้แอปพลิเคชัน Google Sheet ในการจัดตารางปฏิบัติงาน โดยมีการบันทึกข้อมูลใหม่ทุกเดือน หากมีการแก้ไขต้องทำการขีดทับข้อมูลเดิม และแทรกข้อมูลใหม่ทุกครั้ง ทำให้ข้อมูลอาจเกิดการผิดพลาด มีความยุ่งยากในการตรวจสอบข้อมูล และต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะในการจัดตารางปฏิบัติงาน
ทางทีมงานได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนาระบบ JFK Schedule System เป็นระบบที่ใช้จัดตารางปฏิบัติงาน เพียงแค่บันทึกข้อมูลบุคลากรเพียง 1 ครั้ง ก็สามารถนำข้อมูลมาใช้ได้ในครั้งต่อๆ ไป เป็นการลดขั้นตอนในการจัดตารางปฏิบัติงาน ลดความผิดพลาดของข้อมูล และใช้งานง่ายขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ลดขั้นตอนการจัดตารางปฏิบัติงาน
  2. ลดการผิดพลาดของข้อมูล
  3. สามารถแสดงผลได้ชัดเจน สวยงาม เข้าใจง่าย
  4. สามารถเก็บข้อมูลเดิมได้อย่างปลอดภัย
  5. ใช้งานง่าย
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

สอดคล้องกับนโยบาย ซึ่งระบบนี้เป็นการสนับสนุนการบริการ เนื่องจากต้องใช้ในการจัดตารางปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อบริการผู้ใช้บริการ

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม