AV Self-Check ระบบยืมสื่อภาพยนตร์ด้วยตนเองผ่าน QR Code

AV Self-Check ระบบยืมสื่อภาพยนตร์ด้วยตนเองผ่าน QR Code

avs

ID 1104

เสนอโดย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

1. การติดบาร์โคด การติดลาเบลเลขเรียกและชื่อเรื่อง การติดใบประทับวันกำหนดส่งของสื่อภาพยนตร์ ซึ่งจะติดอยู่ด้านหลังกล่อง จะเรียงการติดจากบนลงมาข้างล่างตามลำดับ ตามระบบการปฏิบัติงานเพื่อความเป็นระเบียบสวยงามโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งทำให้จำเป็นต้องติดทับข้อมูลของปกหน้าและปกหลังไปบางส่วนที่อยู่ตรงตำแหน่งนั้นพอดี ได้แก่เนื้อเรื่องย่อและข้อมูลสำคัญบางอย่างซึ่งผู้ใช้บริการต้องการทราบก่อนที่จะยืม ทำให้ผู้ใช้บริการต้องดึงบาร์โคด ดึงลาเบล ออกทำให้บาร์โคด ลาเบลหลุดหายไปบ้าง ไปติดอยู่ตำแหน่งอื่นบ้าง เพราะว่าผู้ใช้บริการยากทราบขอ้มูลที่ถูกติดทับเอาไว้ทำให้ดูไม่เป็นระเบียบและมีปัญหาอื่นตามมา

2. ผู้ใช้บริการจำนวนมากต้องการที่จะดูตัวอย่างสื่อภาพยนตร์ก่อนที่จะยืม จึงต้องยืมสื่อภาพยนตร์ไปหลายเรื่องเพื่อไปดูตัวอย่างก่อนที่ข้างนอกตรงโซนบริการทีวีเฉพาะบุคคล และบริเวณไอทีโซน แล้วจึงค่อยกลับมาคืน และทำการยืมแผ่นที่ต้องการอีกครั้ง ทำให้เป็นการเสียเวลาและไม่สะดวกเป็นอย่างมาก

3. เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานประจำเคาเตอร์ยืม-คืนมีเพียงคนเดียว และมีงานอื่นๆต้องทำไม่ได้อยู่ประจำเคาเตอร์ตลอดเวลา
จึงทำผู้ใช้บริการที่ต้องการยืมสื่อภาพยนตร์ต้องรอคอยทำให้เสียเวลา

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

สื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่มีผู้ใช้บริการใช้มากที่สุดของงานบริการโสตทัศนวัสดุ เพื่อยกระดับความสำคัญของภาพยนตร์ที่มีให้บริการ จึงอยากปรับปรุงการให้บริการเพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ เสนอแนวทางการเข้าถึงข้อมูลให้แก่ผู้ใช้บริการ เพิ่มความสะดวกให้มากขึ้น เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการ โดยการพัฒนา e-Services ทำงานร่วมกับ QR Code ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรู้เนื้อเรื่องย่อ ดูตัวอย่างสื่อภาพยนตร์ และทำรายการยืมสื่อภาพยนตร์ด้วยตัวเองได้ในทันทีผ่านโทรศัพท์มือถือโดยที่ไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยมีวิธีการปฏิบัติงานดังนี้

ขั้นตอนการปฏบัติงาน

1. เมื่อมีสื่อภาพยนตร์ใหม่เข้ามา บรรณารักษ์จะทำการลงรายการตามปกติ (ลงรายการสื่อฯ เข้าสู่ ALIST)
2. จนท. จะนำสื่อฯ มาบันทึกข้อมูลลงฐานที่สร้างขึ้น (AV Self-Check) พร้อมสร้าง QR Code
3. จนท. จัดพิมพ์ QR code ติดไว้ที่ปกของสื่อฯ นั้นๆ แล้วนำสื่อขึ้นชั้นเพื่อให้บริการ
4. ประชาสัมพันธ์การให้บริการแก่ผู้ใช้

ขั้นตอนการให้บริการ

1. นศ มาที่ห้องโสตฯ หยิบสื่อภาพยนตร์ที่อยากยืมขึ้นมาส่อง QR code ด้วยมือถือ หน้าจอจะวิ่งไปทีระบบฐานข้อมูล AV Self-Check (หน้าแสดงรายละเอียดของสื่อภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ) ที่ภายในเก็บข้อมูลของ
สื่อภาพยนตร์ทั้งหมดในห้องสมุด
2. ที่หน้าของสื่อภาพยนตร์เรื่องนั้นจะมีปุ่มยืมให้ นศ กดยืม
3. นศ. login ตรวจสอบสถานะ (ต้องมีสถานะปกติเท่านั้นจึงจะทำรายการได้) แล้วกดยืม
สำเร็จ ข้อมูลส่งไปบันทึกที่ฐาน ALIST ตามปกติ
4. นศ. ประทับตราวันกำหนดส่งคืนหลังแผ่นสื่อภาพยนตร์ด้วยตนเอง นำสื่อภาพยนตร์ออกจากห้องสมุดได้โดยไม่ต้องผ่าน จนท ยืม-คืนโสตฯ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ใช้บริการสามารถรู้เนื้อเรื่องย่อและตัวอย่างโสตทัศนวัสดุได้อย่างร็วดเร็วโดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับบาร์โคด ลาเบล และ ใบประทับวันกำหนดส่ง ที่ติดอยู่หลังปก

2. ผู้ใช้บริการสามารถดูตัวอย่างสื่อภาพยนตร์ได้ในทันทีที่ต้องการ

3. ผู้ใช้บริการสามารถยืมสื่อภาพยนตร์ได้ในทันทีที่ต้องการ โดยไม่ต้องรอหรือผ่านผู้ปฏิบัติงานตรงเคาน์เตอร์

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

พัฒนารูปแบบการบริการสารสนเทศที่ทันสมัย ตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้ยุคใหม่

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม