โครงการประกวด “ไอเดียเยาวชนคน GEN Z”

โครงการประกวด "ไอเดียเยาวชนคน GEN Z"

Screenshot 2023-04-26 194553

ID 1900

เสนอโดย ศลิษา, นริศรา, ศิริรัตน์, กลสมรรถ
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ปัจจุบันหอสมุดฯ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้บริการเป็นจำนวนมาก แต่บางกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้ในกลุ่มมีทัศนะว่าอาจจะเป็นเพราะกิจกรรมที่มีนั้นไม่ตรงกับความต้องการของวัยของนักศึกษาในปัจจุบันที่เป็นกลุ่มเยาวชนคน GEN Z ทำให้นักศึกษาละเลยที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางหอสมุดฯ จัดให้

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

ต้องการให้การจัดกิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังกับกลุ่มเยาวชนคน GEN Z

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้บริการของหอสมุดฯ มากขึ้น
  2. การมีส่วนร่วมระหว่างหอสมุดฯกับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น
  3. กิจกรรมที่หอสมุดฯจัดให้มีความหลากหลายมากขึ้น
  4. การใช้บริการของผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

มีความสอดคล้องกับการเป็นองค์กรบริการสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม