เรื่องเล่าเร้าพลัง

เรื่องเล่าเร้าพลัง

feature_img

ID 317

เสนอโดย รวีวรรณ ขำพล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ทุกวันนี้หลายคนมีภาระหน้าที่มากมายที่ต้องทำต้องรับผิดชอบตลอดเวลา ทำให้บางเวลาอาจหมดพลังแรงกายแรงใจที่จะทำอะไรใหม่ๆ มุ่งแต่ปฏิบัติงานประจำเพื่อให้ผ่านไปวันต่อวัน การสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะเค้าทั้งหลายเหล่านี้คือพลังสำคัญต่อการพัฒนางาน และพัฒนาองค์กร โครงการ “เรื่อเล่าเร้าพลัง” จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างและกระตุ้นพลังแรงใจของหลายคนในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน อันส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรได้

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

นำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บอกเล่าประสบการณ์และเรื่องราวที่ช่วยสร้างและกระตุ้นพลังแรงใจในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนให้บุคลากรได้สร้างผลงาน พัฒนางาน พัฒนาตนเอง ได้สอดคล้องกับเป้าประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อสำนักวิทยบริการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรสำนักวิทยบริการ มีพลังแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงาน และสร้างผลงานเชิงพัฒนา อย่างมีความสูข

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม