เทคโนโลยี AR กับการประชาสัมพันธ์ของสำนักวิทยบริการ

เทคโนโลยี AR กับการประชาสัมพันธ์ของสำนักวิทยบริการ


Warning: imagepng(/home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-content/uploads/2016/06/feature_img-670x300.png): failed to open stream: Permission denied in /home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 576
feature_img

ID 299

เสนอโดย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการด้วยเอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์หรือไวนิล อาจไม่สามารถระบุรายละเอียดได้อย่างครบถ้วนหรือก่อให้เกิดความน่าสนใจแก่ผู้ใช้บริการหรือกลุ่มเป้าหมายเท่าที่ควร ส่งผลให้หลาย ๆ กิจกรรมที่จัดขึ้นไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือสัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์ที่สำนักฯ ต้องการ

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

ยกระดับความน่าสนใจของเอกสารประชาสัมพันธ์ ด้วยการนำเอาความสามารถของเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ที่ผนวกโลกแห่งความเป็นจริงและโลกเสมือนเข้าด้วยกันมาประยุกต์ใช้ผ่านอุปกรณ์ Smart Device ที่สามารถแสดงสื่อออกมาในลักษณะภาพสามมิติ ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง หรือเสียงเพลง ตามที่ผู้พัฒนาได้สร้างขึ้นในรูปแบบ Interactive Media สามารถตอบโต้กับผู้ใช้ได้เสมือนจริง
1. จัดเอกสารประชาสัมพันธ์ (เอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์หรือไวนิล)
2. สร้าง Interactive Media ที่สอดคล้องกับเอกสารประชาสัมพันธ์ในข้อ 1
3. เชื่อมประสานสารสนเทศในข้อที่ 1 และ 2 เข้าด้วยกัน ด้วยเทคโนโลยี AR
4. เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. เอกสารประชาสัมพันธ์ของสำนักวิทยบริการมีความครบถ้วนในเนื้อหาและเกิดความน่าสนใจแก่ผู้ใช้บริการ
  2. สื่อ AR ช่วยให้กิจกรรมที่จัดขึ้นบรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามเป้าประสงค์ที่สำนักฯ กำหนดไว้

3. เสริมสร้างภาพลักษณ์แห่งการเป็นองค์กรผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

การนำเสนอข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่แตกต่าง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลเดียว