เครื่องให้อาหารปลาปลาคร๊าฟแบบอัตโนมัติ

เครื่องให้อาหารปลาปลาคร๊าฟแบบอัตโนมัติ

feature_img

ID 4858

เสนอโดย พรหม จันทาโพธิ์, คณิศร รักจิตร, อำนาจ สุคนเขตร์
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ปัจจุบันการให้อาหารปลาคร๊าฟหน้าอาคาร 16 ฝ่ายเทคโนฯ ใช้คนเป็นผู้ให้อาหาร หากเป็นวันหยุดต่อเนื่องหลายวันจำเป็นต้องมีผู้ให้อาหารปลาอยู่ในพื้นที่ อีกทั้งการให้อาหารปลาคร๊าฟในแต่ละครั้งใช้มือหยิบอาหารแล้วโปรยลงในบ่อ ทำให้ปริมาณอาหารมีมากน้อยแตกต่างกันไปตามผู้ให้ ดังนั้นคณะทำงานจึงได้คิดประดิษฐ์เครื่องให้อาหารปลาคร๊าฟแบบอัตโนมัติขึ้นมา

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

ขั้นตอน
– ออกแบบเครื่องให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติ
– จัดหาเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
– ประดิษฐ์เครื่องให้อาหารปลาแบบอัตโนมัติ
– ทดลองและปรับปรุงแก้ไข
– นำมาใช้งานจริง
– สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
– ผลิตเครื่องให้อาหารแบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 1 เครื่อง
งบประมาณ
– วัสดุและอุปกรณ์ จำนวน 1,000 บาท
กำหนดแล้วเสร็จ
– มิ.ย. 2567
ผู้ดำเนินการ
– นายพรหม จันทาโพธิ์
– นายอำนาจ สุคนเขตร์
– นายคณิศร รักจิตร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ลดเวลาการให้อาหารปลาคร๊าฟ
  2. ควบคุมปริมาณอาหารปลาคร๊าฟให้คงที่
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

มีนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดเวลาการทำงาน

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม