เครื่องขายคูปองเข้าห้องสมุดแบบอัตโนมัติแบบ Hybrid สำหรับบุคคลภายนอก

เครื่องขายคูปองเข้าห้องสมุดแบบอัตโนมัติแบบ Hybrid สำหรับบุคคลภายนอก

Screenshot 2023-05-19 143123

ID 4553

เสนอโดย ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

กระบวนการจำหน่ายคูปองเข้าใช้บริการหอสมุด สำหรับสมาชิกประเภทบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติอยู่เดิมนั้น จำหน่ายคูปองโดยเครื่องจำหน่ายคูปองแบบหยอดเหรียญ ผู้ใช้บริการจะต้องเตรียมเหรียญมาให้พร้อม หากผู้ใช้บริการไม่ได้นำเหรียญมา เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์จะต้องดำเนินการแลกเหรียญให้ ซึ่งทำให้ผู้ใช้บริการเกิดการรอคอย และไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ

 

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

ทางทีมงานจึงได้เล็งเห็นถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการ และเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการ โดยการพัฒนาระบบ JFK Smart Coupon ขึ้นมาเพื่อรองรับการจำหน่ายคูปองผ่าน Application ของธนาคาร โดยผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าคูปองผ่านทาง Application ของทุกธนาคาร ระบบจะตัดเงินอัตโนมัติ และออกคูปองให้ทันที จากนั้นทางทีมโปรแกรมเมอร์จึงได้ต่อยอดพัฒนาเครื่องขายคูปองเข้าห้องสมุดแบบอัตโนมัติแบบ Hybrid สำหรับบุคคลภายนอก ตัวเครื่องจำหน่ายคูปองสามารถชำระเงินด้วยเหรียญหรือ Application ของธนาคาร ไว้ในเครื่องเดียวกัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ลดขั้นตอนการให้บริการ และลดการรอคอยของผู้ใช้บริการ เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อสร้างความสะดวกสบายในการใช้บริการ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจในการใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม