เก้าอี้ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก

เก้าอี้ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก

Screenshot 2023-04-26 204011

ID 1103

เสนอโดย พิเชษฐ เพียรเจริญ
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

สภาพปัญหาของความพิการด้านร่างการและทางด้านสมองเป็นปัญหาที่สำคัญของครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวที่ผู้มีรายได้น้อย ทางฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาจึงได้นำวัสดุเหลือใช้ผลิตเป็นเก้าอี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กพิเศษขึ้นตามความต้องการของลักษณะรายบุคคลเพื่อการใช้ประโยชน์สูงสุด

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

1.วางแผนในการจัดทำโครงการ

2.สำรวจความต้องการของเด็กพิเศษ วัดขนาดรูปร่างของเด็กพิเศษเป็นรายบุคคล

3.จัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์

4.ผลิตตามต้นแบบ

5.ทดลองใช้ ปรับแก้ไข

4.ประเมินผลโครงการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ได้เก้าอี้พัฒนาการให้แก่เด็กพิเศษ

2.สร้างมูลค่าแก่วัสดุเหลือใช้

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

เป้าประสงค์ที่ 4 ด้านการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญ CSR
1) วางแผนเพื่อการพัฒนาสู่การบริการวิชาการเพื่อการสนับสนุนชุมชนที่สําคัญของสํานักวิทยบริการ (การกําหนดชุมชน การสํารวจ การศึกษาความต้องการ การจัดกิจกรรมและการประเมินผลการ ดําเนินงาน) 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการพัฒนาชุมชน โดยใช้สมรรถนะหลักของ องค์กร และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของบุคลากร ทั้งด้านการบริการสารสนเทศและสื่อการ เรียนรู้

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม