หุ่นยนต์อัจฉริยะทำความสะอาด

หุ่นยนต์อัจฉริยะทำความสะอาด

feature_img

ID 4834

เสนอโดย อมรพรรณ พัทโร บัสซาม อุมาลี อิฮซัน สือแต มัรวาน จูแซ และซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่าย สำนักงานบริหาร
กลุ่มไอเดีย
คลังปัญหา
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

จากปัญหาปัจจุบันสำนักวิทยบริการมีแม่บ้านไม่เพียงพอ และมีภาระงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบไม่สามารถที่จะมาทำความสะอาดได้ตลอดเวลา จึงได้คิดไอเดียนี้ขึ้นมา สำหรับหุ่นยนต์ทำความสะอาดสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีคอยดูแลตลอดเวลา ช่วยแบ่งเบาการทำงานของแม่บ้านได้ และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านค่าแรงงาน ไม่เพียงแต่สามารถทำความสะอาดได้อย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยให้กับมนุษย์ได้ด้วย

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

1.เขียนฟังก์ชั่นบรรจุลงในหุ่นยนต์เพื่อบังคับทำความสะอาดตามบริเวณที่ต้องการ

2.สามารถดูดฝุ่น กวาด ภายในตัว หลบสิ่งกีดขวางได้อัตโนมัติ สามารถทำงานในเวลาที่กำหนดได้

3.สามารถตั้งเวลาเปิด ปิด การทำงานได้อัตโนมัติ

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแม่บ้านเพิ่ม

แบ่งเบาภาระงานของแม่บ้าน

สามารถทำความสะอาดได้ทั่วถึง รวดเร็ว

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

(SO-4) : Smart Learning Eco-System (SMART OAR)
(SO-6) : Income Generation (การสร้างรายได้)

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีมและข้ามฝ่าย