หนังสือที่มี ซีดี-รอม (CD-ROM) ประกอบ

หนังสือที่มี ซีดี-รอม (CD-ROM) ประกอบ

Screenshot 2023-04-26 203052

ID 1109

เสนอโดย จันทิมา จริยวัตกุล
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มีทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย โดยเฉพาะทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือที่มีซีดี-รอม (CD-ROM) ประกอบ ซึ่งในการปฏิบัติงานพบว่าเมือผู้ใช้บริการนำหนังสือมายืมและสอบถามว่าหนังสือนี้มีซีดี-รอมประกอบหรือไม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบในระบบทุกครั้ง ผู้ใช้บริการต้องเสียเวลา และรอนาน ดังนั้นผู้รับผิดชอบโครงการได้พัฒนางาน โดยติดข้อความภาษาไทยที่หน้าปกหนังสือภาษาไทยและข้อความภาษาอังกฤษสำหรับหนังสือภาษาต่างประเทศ และตราประทับข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ประทับหนังสือที่มีซีดี-รอม (CD-ROM) ประกอบ เมือผู้ใช้บริการนำหนังสือมายืม สามารถแจ้งความประสงค์ขอยืมซีดี-รอม (CD-ROM) ได้ทันทีโดยไม่ต้องตรวจในระบบ ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ซีดี-รอม (CD-ROM) ประกอบหนังสือเพิ่มขึ้น

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

ขั้นตอนการทำงาน
1. พิมพ์ข้อความสำหรับติดที่หน้าปกหนังสือที่มีซีดี-รอม (CD-ROM) ประกอบ ทั้งข้อความที่เป็นภาษาไทย คือ “หนังสือเล่มนี้มี CD ROM ประกอบ ติดต่องานบริการยืม-คืน” และข้อความภาษาอังกฤษ คือ “This book has CD-ROM. Please contact circulation service.”
2. พิมพ์ข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษลงบนกระดาษสีส้ม


3. ตัดข้อความภาษาไทยและข้อความภาษาอังกฤษ


4. ติดข้อความภาษาไทยที่หน้าปกหนังสือภาษาไทยและข้อความภาษาอังกฤษสำหรับหนังสือภาษาต่างประเทศ โดยติดข้อความตรงกึ่งกลางด้านบนของปก ให้ห่างจากขอบบนลงมาประมาณ 2 เซนติเมตร

5. สำหรับหนังสือที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์หรือราชวงศ์ ติดข้อความตรงกึ่งกลางด้านล่างของปก ให้ห่างจากขอบล่างขึ้นมาประมาณ 2 เซนติเมตร


6. ติดเทปใสทับข้อความภาษาไทยที่หน้าปกหนังสือภาษาไทยและข้อความภาษาอังกฤษสำหรับหนังสือภาษาต่างประเทศเพื่อยึดติดกับปกหนังสือ


6. ตราประทับข้อความภาษาไทย “หนังสือเล่มนี้มีซีดี-รอมประกอบ ติดต่องานบริการยืม-คืน” และข้อความภาษาอังกฤษ “This book has CD-ROM. Please contact circulation service.” พร้อมแป้นหมึกสีแดง

7. ประทับตราข้อความภาษาไทย “หนังสือเล่มนี้มีซีดี-รอมประกอบ ติดต่องานบริการยืม-คืน” และข้อความภาษาอังกฤษ “This book has CD-ROM. Please contact circulation service.” ที่หน้าปกในของหนังสือภาษาไทยและหนังสือภาษาต่างประเทศ โดยใช้หมึกสีแดง

8.  ประเมินผล ประสิทธิภาพการให้บริการที่เพิ่มขึ้นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

งบประมาณ
– ตราประทับข้อความภาษาไทยและข้อความภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัน ๆ ละ 380 บาท รวมเป็นเงิน 760 บาท
– กระดาษการ์ดสี ขนาด A4 จำนวน 4 รีม ๆ ละ 80 บาท รวมเป็นเงิน 240 บาท
– เทปใสขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ม้วน ๆ ละ 40 บาท รวมเป็นเงิน 120 บาท

กำหนดแล้วเสร็จ
ขณะนี้ได้ดำเนินการทำหนังสือที่มีซีดี-รอม (CD-ROM) ประกอบ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2560-2557 ไปแล้ว สำหรับหนังสือใหม่ที่มีซีดี-รอม (CD-ROM) ประกอบ ปี 2561 ได้ดำเนินการตามขั้นตอนก่อนออกบริการ

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ขอยืมซีดี-รอม (CD-ROM) ประกอบหนังสือที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืนได้ทันที โดยไม่ต้องตรวจสอบในระบบ ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว
2. เป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ซีดี-รอม (CD-ROM) ประกอบหนังสือเพิ่มมากขึ้น)

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

เป็นนวัตกรรมการบริการทรัพยากรสารสนเทศแบบใหม่ของสำนักวิทยบริการ

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม