สิ่งประดิษฐ์จากโสตทัศนูปกรณ์ “ไซเบอร์เก็บขยะ”

สิ่งประดิษฐ์จากโสตทัศนูปกรณ์ “ไซเบอร์เก็บขยะ”


Warning: imagepng(/home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-content/uploads/2016/06/feature_img-670x300.png): failed to open stream: Permission denied in /home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 576
feature_img

ID 319

เสนอโดย ณัฐณรงค์ วิทยธาดา
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ที่อาคารเรียนรวม เช่น เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ  เครื่องเสียง  อุปกรณ์ไฟฟ้า  เป็นต้น  จากการใช้โสตทัศนูปกรณ์ปฏิบัติงานเป็นเวลานาน ทำให้มีโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ หมดสภาพ  เช่น เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ  จอภาพ คอมพิวเตอร์ ลำโพง  ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆ ที่กล่าวนี้ สามารถนำมาประดิษฐ์ใช้งานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ได้

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง
  1. นำวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่หมดสภาพ ได้แก่ หลอดไฟ ลำโพงฮอร์น   ตู้ลำโพง

ขาเก้าอี้เหล็ก แขนเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ มาทำความสะอาด

  1. นำมาประกอบเข้าด้วยกัน ด้วยการยึด หรือเชื่อมเหล็ก เป็นหุ่นไซเบอร์

และใช้ลำโพงฮอร์น เป็นถังเก็บขยะ

  1. พ่นสีต่างๆ ตามความเหมาะสม

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

– นำโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ หมดสภาพ  เช่น เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ  จอภาพ คอมพิวเตอร์ ลำโพง สามารถนำมาประดิษฐ์ใช้งานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ได้

 

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม