สมุดบันทึกผู้พิการทางสายตา

สมุดบันทึกผู้พิการทางสายตา

Screenshot 2023-04-26 193757

ID 2324

เสนอโดย อำนาจ สุคนเขตร์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

การบริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลและบริการผลิตเอกสารประกอบคำสอน มีของเสียจากการดำเนินงานได้แก่ กระดาษ เป็นปริมาณมาก

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

วิธีการ

นำกระดาษที่เสียจากการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลและบริการผลิตเอกสารประกอบคำสอนมาจัดทำเป็นสมุดจดบันทึกสำหรับผู้พิการทางสายตา

ขั้นตอน/ระบบงาน

  1. รวบรวมกระดาษเสียเก็บไว้
  2. จัดทำสมุดจดบันทึกสำหรับผู้บริการทางสายตา
  3. ส่งมอบมุดจดบันทึกสำหรับผู้บริการทางสายตาให้กับโรงเรียนศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่
  4. ผู้บริหารโรงเรียนตรวจรับสมุดบันทึกและประเมินผลความพึงพอใจ

เป้าหมาย

โรงเรียนศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง

งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

กำหนดแล้วเสร็จ

เสร็จสิ้นแล้วและดำเนินงานอยู่

ผู้ดำเนินการ

นายอำนาจ สุคนเขตร์

นายกฤษฎ์ คงสีพุฒ

นายณัฐนันท์ บัวสุวรรณ

นายมูฮัมมัดซากี บูละ

นางสาวขวัญเนตร ปุญญถาวร

นางสาวนิชดา นวลละออง

และนางสาวฟาตีมะห์ บากา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ไม่มีของเสียจากการดำเนินงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลและบริการผลิตเอกสารประกอบคำสอน

2. เพิ่มกิจกรรม CSR ให้กับสำนักวิทยบริการ

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม