ระบบ KPIs สำนักวิทยบริการ

ระบบ KPIs สำนักวิทยบริการ

Screenshot 2023-05-19 143500

ID 4551

เสนอโดย นางสาวซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย สำนักงานบริหาร
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ด้วยต้องการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น จากเดิมได้เก็บข้อมูลผ่าน Excel ซึ่งการเก็บข้อมูลด้วย Excel ยากต่อการเปรียบเทียบข้อมูลในรูปแบบหลายปีได้ และข้อมูลอาจมีการคลาดเคลื่อน สูญหาย เมื่อผ่านไปหลายปี หรือเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารที่ต้องการให้มีการพัฒนางานเป็นดิจิทัลและทันสมัยมากขึ้น จึงได้พัฒนาระบบ KPIs นี้ขึ้นมา

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

ด้วยเดิมได้เก็บข้อมูลตัวชี้วัดด้วย Excel และในแต่ละปีได้มีตัวชี้วัดเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันตัวชี้วัดรวม เกือบ 200 ตัวชี้วัด จึงเกิดปัญหาเรื่องการรวบรวมข้อมูลที่ล่าช้าการวิเคราะห์ข้อมูลค่อนข้างยาก จึงเริ่มพัฒนาเป็นระบบเพื่อให้สามารถ เก็บรวมรวบข้อมูลได้รวดเร็ว หลีกเลี่ยงข้อมูลสูญหาย สามารถวิเคราะห์ได้หลากหลายรูปแบบการพัฒนาที่เกิดขึ้น

จากเอกสาร  —— ระบบการกรอกข้อมูล —— รวบรวมข้อมูล —— แสดงข้อมูลเป็นกราฟ ——– นำเสนอใน SAR

แนวคิดการพัฒนาแบ่งออกเป็น 4 ประเภท

  1. บุคลากร ตารางเก็บข้อมูลตัวชี้วัด ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลสรุปตัวเลข พร้อมรายละเอียดทั้งหมด
  2. ผู้บริหาร ตารางความสอดคล้องของตัวชี้วัด มีกราฟแสดงเปรียบเทียบระหว่างปี
  3. คู่เทียบ ข้อมูลตัวชี้วัดที่เปรียบเทียบ
  4. Admin ข้อมูลนำเข้าทั้งหมดเพื่อให้สามารถสร้างตารางให้แต่ละประเภทได้ทั้งหมดสามารถดูและแก้ไขปรับข้อมูล
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. สำนักวิทยบริการมีระบบที่มีความเป็นดิจิทัลและทันสมัย
  2. สามารถเก็บข้อมูลได้หลายปีและหลีกเลี่ยงข้อมูลสูญหาย
  3. เกิดความสะดวก รวดเร็ว สำหรับผู้ประสานงาน ผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหาร
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้
4.2 การพัฒนาระบบบริหารงานสู่มาตรานระดับชาติ
4.2.2 พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการทำงานของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลเดียว