ระบบ JFK Book Fair

ระบบ JFK Book Fair

Screenshot 2023-04-26 200944

ID 1638

เสนอโดย กุลวดี ทัพภะ
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ปัจจุบันการดำเนินงาน JFK Book Fair ไม่มีระบบการดำเนินงานในการจัดการข้อมูลร้านค้า เสนอซื้อหนังสือ ข้อมูลที่มีอยู่กระจายหลายไฟล์ หลายที่ มีความยุ่งยากในค้นข้อมูล ในการสรุปผลการเสนอซื้อหนังสือ สรุปงบประมาณที่ใช้

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

จัดทำระบบ JFK Book Fair ให้สามารถดำเนินการ
– จัดการข้อมูลร้านค้า
– เช็ครายการหนังสือซ้ำกับที่มีอยู่แล้ว
– รายงานสรุปแยกตามผู้เสนอซื้อ ภาควิชา ชื่อร้านค้า
– แสดงยอด งปม. ในการซื้อหนังสือ
– Export ข้อมูลหนังสือที่ซื้อไปยังระบบ ALIST
– ส่งรายชื่อหนังสือผ่านทาง e- mail ไปยังผู้เสนอ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

– เวลาในการจัดการข้อมูลลดลง
– ร้านค้ามีความพึงพอใจในการจัดการมากขึ้น
– ผู้เสนอซื้อหนังสือมีความพึงพอใจมากขึ้น
– มีความสะดวกในการจัดงาน Book Fair มากขึ้น

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

สอดคล้องในการเป็นองค์กรบริการสารสนเทศ

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม