ระบบสนับสนุนการดำเนินการ OAR Academy

ระบบสนับสนุนการดำเนินการ OAR Academy

feature_img

ID 4884

เสนอโดย มัรวาน จูแซ,อมรพรรณ พัทโร,บัสซาม อุมาลี, อิฮซัน สือแต, ซูซัน หะยีแวดาโอะ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

พัฒนาเว็บไซต์ OAR Academy เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประกอบด้วย

  • ประชาสัมพันธ์
  • ลงทะเบียน/ใบสมัคร
  • รวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  • ประเมิน
  • ชำระเงินค่าลงทะเบียน
  • รวบรวมภาพกิจกรรม/วิดีโอภายในเว็บไซต์
  • กำหนดการ
  • คู่มือ
  • คลังความรู้
แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

พัฒนางานใหม่ ระบบบริหารจัดการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  • สนับสนุนการดำเนินงาน Academy
การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีมและข้ามฝ่าย