ระบบสถิติบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศและการเข้าใช้ห้องสมุด

ระบบสถิติบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศและการเข้าใช้ห้องสมุด

Screenshot 2023-04-26 195828

ID 1653

เสนอโดย นายภัทธ์ เอมวัฒน์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ปัจจุบันจำนวนผู้ใช้บริการที่เข้าห้องสมุดและใช้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศลดลง มีการแสดงสถิติให้ผู้ใช้บริการทราบทั้งรายวัน รายเดือน และรายปี แยกตามคณะ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการแข่งขันกันระหว่างคณะ

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

จัดทำระบบสถิติบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศและการเข้าใช้ห้องสมุด

  • การวิเคราะห์ข้อมูล
  • จัดแสดงข้อมูลในเว็บไซต์ห้องสมุด และหน้าจอประชาสัมพันธ์ในห้องสมุด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ OAR Learning Hub
เป้าประสงค์ที่ 1 ด้านการบริการสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการและการบริการทรัพยากรการเรียนรู้ ในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things – Iot)

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม