ระบบวางแผนการใช้พัสดุ

ระบบวางแผนการใช้พัสดุ

feature_img

ID 310

เสนอโดย มนทิรา อินทร์แก้ว
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย สำนักงานบริหาร
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานมีไม่เพียงพอ ล้าสมัย

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

จัดทำข้อมูลพัสดุที่มีอยู่ ประวัติการเบิกจ่ายพัสดุ วิเคราะห์ความต้องการและวางแผนการใช้พัสดุของแต่ละงาน/โครงการ จัดทำแผนการใช้พัสดุระยะสั้น ระยะยาว

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอในการทางาน ทันสมัย มีคุณภาพ ตรงความต้องการ และทันเวลา
2. สามารถจัดหาพัสดุได้ตรงความต้องการใช้งาน ทันเวลา ลดต้นทุนการจัดซื้อ

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลเดียว