ระบบวัดความสุข “OAR R U Happy”

ระบบวัดความสุข "OAR R U Happy"

Screenshot 2023-04-26 202126

ID 1185

เสนอโดย จอมใจ เพชรกล้า
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย สำนักงานบริหาร
กลุ่มไอเดีย
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

เนื่องจากสำนักวิทยบริการ เป็นองค์กรที่สนองนโยบายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข และมีการกำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยมีการกำหนดตัวชีวัดความสุขของคนในองค์กร การที่จะวัดความสุขของคนในองค์กรได้อย่างได้อย่างแท้จริงและถูกต้องกับบริบทขององค์กร สำนักวิทยบริการจึงควรมีระบบขององค์กร

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

ที่ผ่านมาการวัดความสุขของคนในองค์กรใช้ระบบ Happy nomiter ของสสส. ซึ่งการใช้งานจะต้องได้รับอนุญาตจาก สสส และมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งก่อให้เกิดความยุ่งยากในการทำงานหากสำนักวิทยบริการจะดำเนินการวัดความสุขของคนในองค์กร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

มีระบบวัดความสุขของคนในองค์กรที่ตอบสนองแนวทางการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการ

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีมและข้ามฝ่าย