ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองในตัวอาคาร

ระบบรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองในตัวอาคาร

Picture1

ID 4468

เสนอโดย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

สำนักวิทยบริการมีภารกิจบางอย่างภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศภายในและภายนอกอาคาร เช่น งานซ่อมบำรุงทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดฯ หรืองานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับการเรียนการสอน ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ ที่จะมีการตัด/เจาะกระดาษ ก่อให้เกิดเศษกระดาษและฝุ่นละอองฟุ้งกระจายตามชั้นวางหนังสือ โต๊ะทำงาน รวมถึงอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ จำนวนมาก สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและใช้บริการทั้งของเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการของสำนักวิทยบริการ ในระยะยาวอาจเป็นสาเหตุในการเกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ ได้ สำนักวิทยบริการจึงควรมีมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมสภาพอากาศและฝุ่นละอองภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไป

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง
  • จัดหาเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศสำหรับใช้งาน
  • จัดทำเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศแบบอัตโนมัติด้วยอุปกรณ์ IoT
  • จัดทำระบบระบบสารสนเทศเพื่อรายงานสภาพอากาศและฝุ่นละอองในตัวอาคารแบบ Real Time
  • ตรวจวัดและบันทึกค่าคุณภาพอากาศ (ปริมาณฝุ่น, อุณหภูมิ, ความชื้น, ก๊าชคาร์บอนไดออกไซค์) ในจุดต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่อาคารสำนักวิทยบริการ และอาคาร JFK เพื่อเฝ้าระวังและควบคุมสภาพอากาศให้อยู่ระดับที่เหมาะสมต่อการใช้ชีวิตของบุคลากรและผู้ใช้บริการ
  • กำหนดแผนการดำเนินการเมื่อเกิดความผิดปกติของสภาพอากาศ
  • ออกมาตรการควบคุมสภาพอากาศและฝุ่นละอองภายในและภายนอกอาคารสำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  • เพื่อควบคุมสภาพอากาศและฝุ่นละอองภายในและภายนอกอาคารให้มีปริมาณน้อยลง (ไม่เกิน 35 µg/m³)
  • เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้บริการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สะอาด ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีมและข้ามฝ่าย