ระบบบริจาคหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษา

ระบบบริจาคหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษา

feature_img[1]

ID 1092

เสนอโดย รวีวรรณ ขำพล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ
หอสมุดฯ มีการบริจาคหนังสือพิมพ์ให้นักศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการทำกิจกรรมเพื่อการศึกษา โดยให้นักศึกษากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่เตรียมไว้ ซึ่งนักศึกษาจะต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลและบุคลากรต้องใช้เวลาในการสรุปยอดบริจาคและการรายงานผล
แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง
จัดทำระบบบริจาคหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษา ในการให้บริการนักศึกษาแสดงบัตรนักศึกษา ผู้ให้บริการพิมพ์รหัสนักศึกษา ระบบจะปรากฏข้อความชื่อ-สกุล รหัส สาขาวิชา คณะ โดยอัตโนมัติ และบันทึกจำนวนฉบับ (ครั้งละไม่เกิน 10 ฉบับ) และวัตถุประสงค์การนำไปใช้ และสามารถรายงานผลจำนวนหนังสือพิมพ์ที่บริจาค
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ลดเวลาในการให้บริการ และการรวบรวมสถิติ ลดการใช้กระดาษในการทำแบบฟอร์ม
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

การบริการทรัพยากรสารสนเทศ

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม