ระบบตอบขอบคุณและขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทาง Web

ระบบตอบขอบคุณและขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทาง Web

Screenshot 2023-04-26 200025

ID 1644

เสนอโดย นูรียะห์ ดาแซ
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

เนื่องด้วยมีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีการทำผลงาน และได้มอบผลงานให้แก่ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้  ซึ่งเมื่อเจ้าของผลงานต้องการหนังสือตอบรับหรือหนังสือตอบขอบคุณ เพื่อนำไปใช้ในการยื่นขอตำแหน่งต่างๆ  ก็จะมีการติดตาม ทวงถามอยู่เป็นประจำ ทางสำนักวิทยบริการจึ้งได้ดำเนินการจัดทำระบบหนังสือตอบขอบคุณ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการติดตามค้นหา  และประหยัดเวลามากขึ้น

ปัจจุบันระบบหนังสือตอบขอบคุณของสำนักวิทยบริการ  ยังมีการแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

1.ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (นางสาวนูรียะห์ ดาแซ) 2.ฝ่ายสำนักงานเลขานุการ (นางยุวดี ฮ่อสกุล)

จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหา ทำให้เกิดความยุ่งยากในการติดตามหนังสือตอบขอบคุณเป็นอย่างมาก ทีมผู้เสนอจึงได้จัดทำระบบหนังสือตอบขอบคุณที่ให้เกิดความสะดวกมากขึ้นและง่ายต่อการติดตามค้นหา

ดังนั้น จึงได้ยุบรวมระบบหนังสือตอบขอบคุณ โดยจะมีการใช้ระบบเดียวกันคือ ระบบหนังสือตอบขอบคุณที่ใช้ในสำนักงานเลขานุการ และจะมีปรึกษาหารือกับโปรแกรมเมอร์เพื่อเพิ่มเติมในส่วนของฟังก์ชั่นของการขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางเว็บ หลังจากนั้นจะมีการทดลองการใช้ระบบ และประเมิน  เพื่อให้ระบบหนังสือตอบขอบคุณมีความสมบูรณ์มากขึ้น

 

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบเอกสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีวิธีการหรือขั้นตอนดังนี้

1.ทีมนำเสนอผลงานมีการประชุมหารือในการสร้างระบบ

2.โปรแกรมเมอร์พัฒนาระบบ โดยมีการเพิ่มฟังก์ชั่นการขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางเว็บ (สร้างแบบฟอร์มในระบบ)

3.ทดลองใช้ระบบ

4.ประเมินผล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถตรวจสอบ/ค้นหาเอกสารได้ในระบบเดียวกันทำให้รวดเร็วมากขึ้น เมื่อมีการติดตาม หรือสอบถามจากเจ้าของผลงาน

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

มีการบริหารจัดการเอกสารได้อย่างเป็นระบบ

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีมและข้ามฝ่าย