ระบบคนอ่านคน

ระบบคนอ่านคน

Screenshot 2023-04-26 195930

ID 4459

เสนอโดย ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

พฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนไปจากรูปแบบเดิม ๆ ที่ใช้ห้องสมุดเป็นเพียงสถานที่อ่านหนังสือเท่านั้น แต่ปัจจุบันผู้ใช้บริการต้องการพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ต้องการพื้นที่ในการอ่านหนังสือควบคู่ไปกับการทำงานไปพร้อม ๆ กัน ห้องสมุดในฐานะเป็นแหล่งสารสนเทศจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการในเชิงรุกมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้บริการที่ต้องการเข้าถึงสารสนเทศได้หลากหลายมากขึ้น เช่น การเข้าถึงออนไลน์ การใช้พื้นที่ในการแลกปลี่ยนความคิดเห็นกัน จึงได้เกิดโครงการคนอ่านคนขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ในการอ่านหนังสือจากองค์ความรู้ในตัวคน หรือผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่าง ๆ

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

ระบบคนอ่านคน เป็นหนึ่งในบริการเชิงรุกที่ต้องการเปิดพื้นที่หอสมุดฯ เป็นเวทีในการอ่านหนังสือจากองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนจริง ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่าง ๆ และยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ระหว่างกัน ตามความสนใจของแต่ละคน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ผู้ใช้บริการได้รับความรู้ที่หลากหลายจากหนังสือมีชีวิต
  2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
  3. ส่งเสริมการให้บริการเชิงรุกแก่ผู้ใช้บริการ
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งเน้นการเป็นองค์กรบริการสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ที่มีการบริหารจัดการชั้นนำระดับชาติต่อไป

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีมและข้ามฝ่าย