รถเข็นหนังสือลดเสียง

รถเข็นหนังสือลดเสียง

Screenshot 2023-04-26 203430

ID 1113

เสนอโดย รักชนก ผ่องอำไพ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ล้อรถเข็นมีเสียงดังจากล้อเลื่อนทำให้รบกวนผู้ใช้บริการที่นั่งอ่านหนังสือ ส่งผลให้ผู้ใช้บริการไม่พึงพอใจเพราะต้องการสมาธิและความเงียบในการใช้ห้องสมุดฯ

 

 

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

รถเข็นหนังสือเป็นเครื่องมือ(equipment) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน จึงได้คิดปรับปรุงล้อที่เสียงดังที่เป็นปัญหาสะสมมาหลายสิบปีและยังไม่มีใครแก้ปัญหาได้

ขั้นตอนในการทำงาน

1. สำรวจรถเข็นที่จะทำการเปลี่ยนล้อ

2. จัดหาล้อที่จะนำมาเปลี่ยน

3. ถอดล้อรถที่จะทำการเปลี่ยน

4. นำล้อใหม่ที่เตรียมไว้ไปประกอบแทนล้อเก่า

 

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การแสดงความสุภาพต่อผู้ใช้บริการ เอาใจใส่ผู้ใช้บริการคือลดเสียงในการเข็นหนังสือผลิตภัณฑ์พึงพอใจสนองตอบต่อความต้องการทางกายภาพ มีคุณภาพสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้ฯ

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

1. ภาพลักษณฺ์ของการบริการ (Appearance)
2. ความเข้าถึงบริการ (Access)
3. ความเข้าใจลูกค้า (Understanding of customer)
4. การมีจิตใจในการให้บริการที่ดี (Service Mind)

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีมและข้ามฝ่าย