มุมรักษ์โลก (Collection รักษ์โลก)

มุมรักษ์โลก (Collection รักษ์โลก)

feature_img

ID 4836

เสนอโดย สุภาวดี มโนรัตน์สกุล, จุฑารัตน์ ปานผดุง,ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธ์,กลสมรรถ พจนาวาณิชย์, จันทิมา จริยวัตกุล,นิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง,ศลิษา เลื่ยมสุวรรณ,ถกลรัตน์ ทองได้หนู,นูรียะห์ ดาแซ,นุสรา แดงสุข, แน่งน้อยดวง สุริยา, อรอนงค์ พึงจิตต์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
กลุ่มไอเดีย
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สารสนเทศและพลังงานทางเลือก เป็นองค์ความรู้หน้าที่ ห้องสมุดให้บริการ จึงได้จัดมุมรักษ์โลก เพื่อส่งเสริมให้เข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตสำนึก ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายห้องสมุดสีเขียว

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง
  1. คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและพลักงานทางเลือก
  2. จัดมุดเพื่อแสดงทรัพยากรสารสนเทศ
  3. ปรับปรุงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบ
  4. การประชาสัมพันธ์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. มีการใช้ทรัพยากรมากขึ้น
  2. ปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลเดียว