พัฒนา Animation 3D เพื่อการศึกษา

พัฒนา Animation 3D เพื่อการศึกษา


Warning: imagepng(/home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-content/uploads/2016/06/feature_img-670x300.png): failed to open stream: Permission denied in /home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 576
feature_img

ID 301

เสนอโดย วิษณุ เพชรประวัติ
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

เทคโนโลยีมีความทันสมัยมากขึ้นเพื่อตอบสนองการเรียนการสอนและการให้บริการทางเทคโนโลยีทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21

และเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในการให้บริการของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

วิธีการ

ทำการพัฒนา Animation 3D เพื่อการศึกษา กระบวนการพัฒนาสื่อใช้แนวทาง ในการพัฒนา ADDIE Model มีลําดับการพัฒนาเป็น

5 ขั้น ประกอบด้วย การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) การนําไปใช้ (Implement) และการประเมินผล (Evaluation)

เป้าหมาย ได้สื่อ Animation 3D จำนวน 1 สื่อ

งบประมาณ 5000 บาท

กำหนดการแล้วเสร็จ ระยะเวลา 6 เดือน
ผู้ดำเนินการ กลุ่มงานเผยแพร่นวัตกรรมและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้สื่อ Animation 3D จำนวน 1 สื่อ สนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบในการให้บริการการผลิตสื่อ Animation 3D

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม