พัฒนาสื่อ3มิติ “เรื่องนิทานอีสป กากับเหยือกน้ำ”

พัฒนาสื่อ3มิติ “เรื่องนิทานอีสป กากับเหยือกน้ำ”

feature_img

ID 315

เสนอโดย อนุภาพ ด้วงนิ่ม
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นกำลังสำคัญที่จะผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี

การศึกษา จึงได้จัดโครงการพัฒนาสื่อ 3 มิติ นิทานอีสป หัวข้อ กากับเหยือกน้ำ เพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรและผู้สนใจใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และให้บุคลากรพัฒนา ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านแอนิเมชั่น 3 มิติ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

พัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางด้านแอนิเมชั่น 3 มิติ ได้สื่อในการเรียนการสอนในรูปแบบสื่อ แอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องนิทานอีสป กากับเหยือกน้ำ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. การเรียนรู้ทางด้านแอนิเมชั่น 3 มิติ
  2. ได้สื่อในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสื่อ แอนิเมชั่น 3 มิติ
การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม