ผลิตภัณฑ์จากไวนิลเก่า

ผลิตภัณฑ์จากไวนิลเก่า

feature_img

ID 4860

เสนอโดย อำนาจ สุคนเขตร์, กฤษฏ์ คงสีพุฒ, มูฮัมมัดซากี บูละ, ณัฐนันท์ บัวสุวรรณ, นิชดา นวลละออง และฟาตีมะ บากา
ตำแหน่ง ไม่ระบุ
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ปัจจุบันมีการใช้งานไวนิลโฆษณาเผยแพร่กิจกรรม/โครงการ/เหตุการณ์ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยและชุมชนในปริมาณมาก ส่งผลให้มีการทิ้งไวนิลในปริมาณมากด้วยเช่นกัน จากการสำรวจการใช้งานไวนิลของฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2567 ณ ร้านดีดีไซน์, ร้าน เอ็มยู ไวนิล และบริษัท แอล.เจ. ทำให้ทราบว่าไวนิลที่ไม่ใช้งานแล้วถูกนำมาขายต่อผืนละ 100 – 500 บาทตามขนาดเล็กกลางใหญ่ และเศษไวนิล นำไปใช้งานต่างๆ แบบอเนกประสงค์ เช่น หลังคา, กันแดด, กันฝนสาด, รองพื้น, เสื่อ เป็นต้น ดังนั้นคณะผู้ร่วมดำเนินงานจึงเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากไวนิลเก่าที่จะนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. สำรวจข้อมูลการใช้งานไวนิลจากผู้ให้บริการพิมพ์ไวนิล
2. ออกแบบผลิตภัณฑ์
3. จัดทำผลิตภัณฑ์
4. ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์
5. ประเมินผลการใช้งานผลิตภัณฑ์
6. สรุปแลรายงานผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
1. มีผลิตภัณฑ์จากไวนิลเก่าไม่น้อยกว่า 5 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. แผ่นรองจาน จำนวน 10 แผ่น
2. แผ่นรองกันเปื้อนในรถยนต์ จำนวน 10 แผ่น
3. ผ้าคลุมตู้เย็น จำนวน 10 แผ่น
4. กระเป๋าดินสอ จำนวน 10 อัน
5. ถุงปลูกต้นไม้ จำนวน 10 ถุง
2. มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
3. ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95
งบประมาณ
วัสดุตัดและเย็บ จำนวน 500 บาท
กำหนดแล้วเสร็จ
มิถุนายน 2567
ผู้ดำเนินการ
1. นายอำนาจ สุคนเขตร์
2. นายกฤษฏ์ คงสีพุฒ
3. นายมูฮัมมัดซากี บูละ
4. นายณัฐนันท์ บัวสุวรรณ
5. นางสาวนิชดา นวลละออง
6. นางสาวฟาตีมะ บากา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. นำไวนิลเก่ากลับมาใช้ตามหลัก 3R Reuse Reduce Recycle
  2. ลดขยะจากไวนิล
  3. มีผลิตภัณฑ์ใหม่
  4. มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่าย
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

ลดปริมาณขยะและนำขยะกลับมาใช้งานใหม่

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม