ปั่นเพื่อโลก

ปั่นเพื่อโลก


Warning: imagepng(/home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-content/uploads/2016/06/feature_img-670x300.png): failed to open stream: Permission denied in /home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 576
feature_img

ID 316

เสนอโดย สมบัติ นพจนสุภาพ
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
ฝ่าย สำนักงานบริหาร
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

สำนักวิทยบริการได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีของบุคลากร และผู้ใช้บริการทั่วไป จึงได้ดำเนินการจัดหาเครื่องออกกำลังกายประเภทต่างๆไว้เพื่อเป็นการผ่อนคลายจากการปฏิบัติภารกิจประจำวันและเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากรและผู้ใช้บริการ แต่เพื่อให้ผู้ที่มาออกกำลังกายได้มีส่วนร่วมในการช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมถึงการลดภาวะโลกร้อน ทางสำนักฯได้มีแนวคิดต่อยอดผลจากการออกกำลังกาย  นอกจากเพื่อสุขภาพที่ดีแล้ว ยังสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาได้อีก โดยการผลิตไฟฟ้าจากเครื่องปั่นจักรยาน โดยนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้ต่อเข้าระบบไฟฟ้าของสำนักฯต่อไป

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

.ออกแบบและประมาณเครื่องปั่นจักรยานผลิตไฟฟ้า

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น และลดภาวะการเจ็บป่วยลง
  2. รณรงค์นโยบายห้องสมุดสีเขียวและมหาวิทยาลัยสีเขียว ตลอดจนการร่วมลดภาวะโลกร้อน
  3. เป็นแหล่งเรียนรู้ในการผลิตพลังงานทดแทน
การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลเดียว