ประตูเปิด-ปิด อัตโนมัติ (Automatic Doors)

ประตูเปิด-ปิด อัตโนมัติ (Automatic Doors)


Warning: imagepng(/home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-content/uploads/2016/06/feature_img-670x300.png): failed to open stream: Permission denied in /home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 576
feature_img

ID 1093

เสนอโดย เสริญ ช่วยชำแนก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ประตูทางเข้าห้องสมุดฯ ปัจจุบันการผ่านเข้า ออก ต้องใช้แรงผลักหรือดึงให้เปิดออกจึงจะผ่านไปได้ ต้องใช้แรงมาก ซึ่งไม่สะดวกกับผู้ใช้ที่มีสัมภาระมาก และผู้ใช้ที่ไม่แข็งแรง

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

เปลี่ยนจากวิธีผลักหรือดึงเป็นแบบเลื่อนอัตโนมัติ

โดยนำประตูเดิมติดตั้งกับรางควบคุมระบบประตูเลื่อน

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  • ไม่ต้องใช้แรงผลัก
  • การเข้าออกสะดวกปลอดภัยและรวดเร็ว
  • ลดการแพร่เชื้อโรค
  • ประหยัดเวลาในการเปิด ปิด
  • ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน
  • ลดภาระงานของผู้ปฏิบัติงานจุดทางเข้าห้องสมุด

 

 

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

-สร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน
-สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ
-ใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม