บอร์ดชวนบ่น

บอร์ดชวนบ่น

Screenshot 2023-05-03 135228

ID 4473

เสนอโดย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

การช่วยกันสอดส่องดูแล และสะท้อนออกมาเป็นข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือ “คำบ่น” ช่วยให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีความสุขเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นการร่วมกันปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาสำนักวิทยบริการให้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคง

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

สร้างช่องทางหรือพื้นที่ให้บุคลากรสำนักวิทยบริการบ่นทุกเรื่องที่กวนใจได้อย่างอิสระ สะท้อนปัญหาที่พบเจอในองค์กร 4 กลุ่ม ได้แก่

  • ปัญหาเพื่อนร่วมงาน
  • ปัญหาการทำงาน
  • ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ปฏิบัติงาน
  • เรื่องสัพเพเหระทั่วไป
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บุคลากรมีพื้นที่ได้ระบาย และร่วมสะท้อนปัญหาที่พบเจอในที่ทำงาน เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขจากผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคลากรมีความสุขมากขึ้น การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลเดียว