บริการ American Corner Pattani Portal

บริการ American Corner Pattani Portal

Screenshot 2023-05-19 143324

ID 4539

เสนอโดย ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกา ปัตตานี (ACP) จัดตั้งขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2547 ตั้งอยู่ที่อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 3 ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกาและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้ประเภทหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ และฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับการบริการและกิจกรรมจะประกอบด้วย บริการอินเตอร์เน็ต กิจกรรมการบรรยายออนไลน์ นิทรรศการและกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ

ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการ ประกอบด้วย 4 ประเภท ได้แก่

 • NEWS AND MAGAZINES
  – PressReader บริการหนังสือพิมพ์ยอดนิยมจากทั่วโลก และนิตยสารที่น่าสนใจจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในรูปแบบออนไลน์ ใช้งานง่าย สะดวก
  – Flipster บริการนิตยสารยอดนิยมฉบับล่าสุดในสหรัฐอเมริกา ฉบับออนไลน์ ได้แก่ National Geographic, Entrepreneur, Wired, Fast Company และ Popular Science
 • ACADEMIC AND RESEARCH RESOURCES
  – Academic Search Premier ฐานข้อมูลการวิจัยแบบสหสาขาวิชาชั้นนำ ประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มมากกว่า 6,000 รายชื่อ
  – JSTOR ฐานข้อมูลวารสารที่ให้ข้อมูลเป็นเอกสารฉบับ เน้นทางด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และประวัติศาสตร์
  – ProQuest Dissertations & Theses Global ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกจากสถาบันทางการศึกษาจากทั่วโลก มากกว่า 1,700 แห่ง ประกอบด้วย วิทยานิพนธ์มากกว่า 7 ล้านชื่อเรื่อง
  – Gale In Context: Middle School ฐานข้อมูลระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในซีรีย์ In Context จะช่วยสร้างประสบการณ์การค้นคว้าในเรื่องราวต่างๆ เช่น วัฒนธรรม, สังคม, ผู้คน, ประวัติศาสตร์, วรรณกรรม, และอื่นๆ อีกมากมาย
  – Opposing Viewpoints In Context ฐานข้อมูลทางด้านมุมมองความคิดที่แตกต่างในซีรีย์ In Context สามารถค้นหาภาพรวมของหัวข้อ, ข่าวสาร, และความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่สำคัญในปัจจุบันได้หลากหลายประเด็น
 • ENGLISH LANGUAGE LEARNING
  – BookFlix เว็บไซต์หนังสือสำหรับผู้เริ่มอ่าน ส่วนมากเป็นหนังสือภาพ แอนิเมชัน

  4) STREAMING VIDEO RESOURCES
  – Kanopy บริการสตรีมมิงที่เน้นไปในด้านการศึกษา

 

 

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

โดยการให้บริการ ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกา ปัตตานี (ACP) มีบัญชีผู้ใช้สำหรับใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ จำนวน 1 บัญชี หากผู้ใช้บริการต้องการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ต้องขอใช้จากผู้ให้บริการเป็นรายครั้ง ซึ่งสร้างความไม่สะดวกให้ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ส่งผลให้ขั้นตอนการใช้งานฐานข้อมูลมีความยุ่งยาก และไม่เกิดความคุ้มค่าในการใช้งานทรัพยากร ทางทีมงานจึงได้พัฒนา American Corner Pattani Portal ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ได้ ณ  พื้นที่อเมริกันคอร์เนอร์ ชั้น 3 โดยไม่ต้องขอรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ และผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม