บริการเช่าห้องสตูดิโอไลฟ์สด

บริการเช่าห้องสตูดิโอไลฟ์สด

426720603_902424991366600_8302605723944015397_n

ID 4825

เสนอโดย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, นิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง, ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์, ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, กลสมรรถ พจนาวาณิชย์, ฟิกรี เจ๊ะนุ๊, แวมูฮามะ มะดีเยาะ, ภัทธ์ เอมวัฒน์, มัรวาน จูแซ, กุลวดี สาระพร, นุสรา โต๊ะเซะ, กมลทิพย์ หลงหา, สุภาวดี มโนรัตน์สกุล
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

เนื่องจากในปัจจุบันหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มีห้องสตูดิโอสำหรับไลฟ์สดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการและหอสมุดฯ ซึ่งภายในห้องสตูดิโอมีอุปกรณ์ครบครัน จึงมีแนวความคิดว่า เมื่อมีอุปกรณ์พร้อมรองรับการไลฟ์สดและบุคลากรยังมีทักษะในการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมให้บริการห้องสตูดิโอไลฟ์สดหรืออัดคลิปวิดีโอ เพื่อการนำเสนอผลงานโปรเจ็คต่าง ๆ ของนักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการได้ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าให้กับห้องสตูโอได้อีกช่องทางหนึ่งหากเปิดให้บริการเช่าห้องสตูดิโอขึ้น

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มีห้องสตูดิโอและอุปกรณ์เพียบพร้อมอยู่แล้ว ซึ่งสามารถต่อยอดเพื่อเก็บค่าบริการแก่นักศึกษาในการทำผลงานทางวิชาการหรือโปรเจ็คต่าง ๆ ได้

ข้อมูลนำเสนอเพิ่มเติม

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. เพื่อเพิ่มรายได้ให้หน่วยงานได้อีกช่องทางหนึ่ง
  2. บุคลากรได้มีโอกาสเพิ่มทักษะในการทำงานที่ท้าทายและซับซ้อนมากขึ้น
  3. สามารถใช้อุปกรณ์ได้เต็มประสิทธิภาพ
  4. บุคลากรสามารถทำงานข้ามฝ่ายได้
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม