บริการช่วยค้นหาบทความวารสาร

บริการช่วยค้นหาบทความวารสาร

Screenshot 2023-04-26 202838

ID 1111

เสนอโดย อัญชลี กล่ำเพ็ชร
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดบริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือตำรา วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสารฉบับพิมพ์ และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ฐานข้อมูลออนไลน์ วาสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบุคคลภายนอก ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป หอสมุดฯ มีจำนวนทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นทุกปี จากการสังเกตและสอบถามผู้ใช้บริการพบว่า ผู้ใช้บริการบางคนไม่มีความรู้ในการใช้ห้องสมุด ไม่มีทักษะในการสืบค้นสารสนเทศจากระบบ OPAC  รวมถึงไม่มีทักษะในการค้นหาบทความวารสารจากชั้น จึงต้องใช้เวลาค้นหาบทความที่ต้องการเป็นเวลานาน และบางครั้งอาจไม่พบตัวเล่มวารสารที่มีบทความที่ต้องการ ดังนั้นเพื่อลดปัญหาดังกล่าว  ผู้รับผิดชอบโครงการจึงสนใจจัดทำ “โครงการบริการช่วยค้นหาบทความวารสาร”   เพื่อแนะนำและช่วยเหลือผู้ใช้บริการในการค้นหาบทความวารสารฉบับปัจจุบัน ฉบับล่วงเวลา    และฉบับเย็บเล่มภาษาไทยที่มีบริการในหอสมุดฯ  เป็นการอำนวยความสะดวก และช่วยเหลือผู้ใช้บริการในการค้นบทความวารสารที่ต้องการเพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและการทำวิจัย  เป็นการส่งเสริมการใช้วารสารฉบับพิมพ์ที่หอสมุดฯ บอกรับให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งส่งผลให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการสูงขึ้น

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.  ประชุมบุคลากรผู้รับผิดชอบเพื่อหารูปแบบโครงการ

2. จัดทำรายละเอียดโครงการ และเสนอขออนุมัติโครงการ

3. ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการโครงการ

3.1 ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ด้วยวาจา

3.2 ตั้งโต๊ะบริการช่วยค้นหาบทความวารสาร บริเวณที่นั่งอ่านวารสาร หอสมุดฯ ชั้น 1

โดยมีผู้รับผิดชอบหมุนเวียนบริการช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 และ 2 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-12.00 และ

13.00-16.30 น.

3.3 ช่วยค้นหาบทความวารสารที่ผู้ใช้ต้องการ

3.4 แนะนำวิธีการค้นหาบทความวารสารจากระบบ OPAC และการหยิบตัวเล่มวารสาร

จากชั้น

3.5 บันทึกสถิติการให้บริการ

3.6 ประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใช้

4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้ใช้

5. รายงานผลโครงการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ใช้บริการได้รับบทความวารสารที่ต้องการ

2. ลดเวลาในการค้นหาบทความวารสารจากชั้นของผู้ใช้บริการ

3. ผู้ใช้บริการทราบวิธีการค้นหาบทความวารสารจากระบบ OPAC และการหยิบตัวเล่มวารสารจากชั้น

4 บุคลากรหอสมุดฯ มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ใช้บริการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

5 เป็นการพัฒนางานบริการใหม่ ๆ ของหอสมุดฯ

ภาพประกอบ


ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริการสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 1.3 จัดบริการเชิงรุกและบริการสารสนเทศโดยบุคลากรวิชาชีพที่เชี่ยวชาญ มีจิตบริการ
ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการ

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม