ถามชั้นสิ

ถามชั้นสิ

feature_img

ID 4893

เสนอโดย กลสมรรถ พจนาวาณิชย์ และทีมบริการสารสนเทศ
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
คลังปัญหา
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

การสืบค้นทรัพยากรที่ผู้ใช้ไม่เข้าใจและไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้โดยเร็ว และตรงตามความต้องการ

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

การคิดระบบนี้ขึ้นเพื่อช่วยการให้บริการและให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงทรัพยากรโดยตรงและง่าย และลดภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการต้องไปหาทรัพยากรให้กับผู้ใช้ในกรณีมีผู้ใช้ปริมาณมาก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ลดเวลาการเข้าถึงทรัพยากร ได้ทรัพยากรตรงตามความต้องการ ลดเวลาการให้บริการ

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

เป็นการตอบโจทย์เทคโนโลยีที่เข้ามาสอดรับการให้บริการแก่ผู้ใช้

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีมและข้ามฝ่าย