ถังขยะจากขวดพลาสติก

ถังขยะจากขวดพลาสติก

feature_img

ID 4856

เสนอโดย นิชดา ดวงสุริยา, ฟาตีมะ บากา, อำนาจ สุคนเขตร์
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ปัจจุบันเมื่อแยกขยะของสำนักวิทยบริการแล้วพบว่า มีปริมาณขวดน้ำพลาสติกจำนวนมาก ใช้วิธีขายให้กับผู้ซื้อในราคารับซื้อ ซึ่งราคารับซื้อไม่แน่นอนขึ้นลงตามสถานการณ์ คณะทำงานจึงเห็นความสำคัญของการลดขยะซึ่งเป็นเป็นขวดพลาสติก โดยนำมาจัดทำเป็นถังขยะเพื่อขายให้มีมูลค่าสูงขึ้น

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

ขั้นตอน
– คัดแยกขยะขวดพลาสติก
– นำขวดพลาสติกมาประกอบเป็นถังขยะ
– ประชาสัมพันธ์และจำหน่าย
– สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
เป้าหมาย
– ลดปริมาณขยะขวดพลาสติก
– ผลิตถังขยะจากขวดพลาสติกได้ไม่น้อยกว่า 5 ใบ
– มีรายได้จากการขายถังขยะจากขวดพลาสติก ไม่น้อยกว่า 500 บาท
งบประมาณ
– กาวแท่ง จำนวน 1 กิโลกรัมๆ ละ 500 บาท
– ปืนยิงกาว จำนวน 1 อันๆ ละ 250 บาท
รวมเป็นเงิน 750 บาท (***เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน***)
กำหนดแล้วเสร็จ
มิ.ย. 2567
ผู้ดำเนินการ
– นางสาวนิชดา ดวงสุริยา
– นางสาวฟาตีมะห์ บากา
– นายอำนาจ สุคนเขตร์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. มีรายได้เพิ่มขึ้นจาการขายถังขยะจากขวดพลาสติก
  2. ลดปริมาณขยะขวดพลาสติก
  3. นำขยะมาสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

มีนวัตกรรมลดของเสียจากการปฏิบัติงาน (ขยะ)

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม