ตู้ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยแสง UVC

ตู้ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยแสง UVC

Screenshot 2023-04-26 192851

ID 2340

เสนอโดย สมบัติ นพจนสุภาพ
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
ฝ่าย สำนักงานบริหาร
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมหลายประเภท รวมถึงการให้บริการของสำนักวิทยบริการ ซึ่งการติดต่อของโรคโควิด-19 จะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ

1.การสัมผัสทางตรง เช่น การอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีเชื้อไวรัสและได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายทางระบบทางเดินหายใจ ซึ่งสามารถป้องกันได้ โดยการไม่ไปสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีเชื้อไวรัส เป็นต้น

2.การสัมผัสทางอ้อม เช่น การไปสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อไวรัสโควิด-19 อาศัยอยู่โดยไม่ทราบว่าสิ่งของชิ้นนั้นๆมีเชื้อไวรัสหรือไม่  วิธีนี้ป้องกันได้ยากเนื่องจากว่าไม่สามารถมองเห็นเชื้อไวรัสได้ และด้วยสำนักวิทยบริการให้บริการยืมคืนสารสนเทศกับผู้ใช้บริการหลากหลายประเภท ดังนั้นไม่สามารถทราบได้ว่าสารสนเทศที่นำกลับมาคืนจะมีเชื้อไวรัสติดมาหรือไม่

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

แนวคิดการแก้ปัญหา

วิธีการฆ่าเชื้อไวรัสส่วนใหญ่จะมีอยู่ 2 วิธี คือ  1.การใช้ความร้อน เช่น การต้ม นึ่ง เป็นต้น  2.การสารเคมี เช่น การใช้แอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นต้น ซึ่งวิธีการดังกล่าว ไม่สามารถนำมาใช้กับสารสนเทศได้ เพราะจะทำให้สารสนเทศเหล่านั้นเกิดความเสียหาย  แต่มีอีกวิธีที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ คือการใช้แสงยูวีซี ซึ่งวิธีนี้ไม่มีผลต่อสารสนเทศทุกประเภท รวมถึงยังสามารถใช้กับเอกสารและพัสดุภัณฑ์ต่างๆได้

ขั้นตอน

1.ศึกษาข้อมูลวิธีการใช้แสงยูวีซีฆ่าเชื้อไวรัส

2.ออกแบบขนาดตู้ ปริมาณความเข้มของแสงยูวีซี เวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ

3.จัดซื้อวัสดุ ประกอบ และทดสอบการใช้งาน

เป้าหมาย

สามารถใช้งานในการฆ่าเชื้อไวรัสกับสารสนเทศของสำนักวิทยบริการได้ทุกประเภท รวมถึงเอกสารราชการและพัสดุภัณฑ์ต่างๆ โดยไม่สร้างความเสียหาย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.สามารถแก้ปัญหาในการฆ่าเชื้อไวรัส ที่อาจจะติดมากับสารสนเทศ รวมถึงเอกสารและพัสดุภัณฑ์ต่างๆ โดยไม่สร้างความเสียหายให้กับสิ่งของที่นำมาฆ่าเชื้อ

2.สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการและบุคลากรของสำนักวิทยบริการ

3.ลดรายจ่ายในการจัดซื้อ

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม