ชุดเครื่องเสียงแบบพกพา (Techno Portable Sound)

ชุดเครื่องเสียงแบบพกพา (Techno Portable Sound)

Portable Audio

ID 4861

เสนอโดย พรหม จันทาโพธิ์, อำนาจ สุคนเขตร์ และคณิศร รักจิตร
ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ปัจจุบันมีความต้องการใช้เครื่องเสียงในการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ในสำนักวิทยบริการและมหาวิทยาลัยจำนวนมาก ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นหน่วยสนับสนุนและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ยังไม่มีเครื่องเสียงเคลื่อนที่สำหรับให้บริการ จึงได้มีความคิดประดิษฐ์ชุดเครื่องเสียงแบบพกพา หรือ Techno Portable Sound ขึ้นมาเพื่อสนับสนันและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ อีกทั้งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานขึ้นมาใช้เอง

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

ขั้นตอน

 1. ออกแบบ
 2. จัดหาวัสดุอุปกรณ์
 3. ประดิษฐ์ชุดเครื่องเสียงแบบพกพา
 4. ทดสอบชุดเครื่องเสียงแบบพกพา
 5. ประชาสัมพันธ์และจำหน่าย
 6. ประเมินผลการใช้งาน
 7. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

เป้าหมาย

 1. ชุดเครื่องเสียงแบบพกพา ไม่น้อยกว่า 1 ชุด

งบประมาณ

วัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1,500 บาท ดังนี้

 1. ดอกลำโพงเสียงแหลม ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 1 ดอก
 2. ดอกลำโพงเสียงกลาง ขนาด 6.5 นิ้ว จำนวน 1 ดอก
 3. ตู้ลำโพงไม้อัด จำนวน 1 ตู้
 4. ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 1 อัน

กำหนดแล้วเสร็จ

มิถุนายน 2567

ผู้ดำเนินการ

 1. นายพรหม จันทาโพธิ์
 2. นายอำนาจ สุคนเขตร์
 3. นายคณิศร รักจิตร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (ชุดเครื่องเสียงแบบพกพา (Techno Portable Sound))
 2. มีการลดปริมาณการซื้อครุภัณฑ์ (ประหยัด)
 3. นำความเชี่ยวชาญของบุคลากรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม