คัดแยกขยะพิทักษ์โลก

คัดแยกขยะพิทักษ์โลก

Screenshot 2023-04-26 202755

ID 1112

เสนอโดย กฤษฎ์ คงสีพุฒ
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
กลุ่มไอเดีย
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ
ปัญหาจากขยะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เนื่องจากขยะส่งผลกระทบต่อมนุษย์และ สิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัด ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยขยะแต่ละประเภทเกิดจากการใช้ทรัพยากรของโลกอย่างมหาศาล    เพื่อลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะและขยะตกค้างจึงต้องมีการคัดแยกขยะ ให้ถูกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดการ   เช่น  ขยะย่อยสลายได้ก็นำไปทำปุ๋ยหมัก  ขยะอันตรายก็นำเข้าสู่ระบบการทำลายที่ปลอดภัย      ส่วนขยะที่รีไซเคิลได้ก็นำรวบรวมเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ใหม่      ส่วนขยะทั่วไปก็นำไปทิ้งหรือนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและตามหลักสุขาภิบาลต่อไป      เมื่อเราทราบว่าขยะรีไซเคิล มีชนิดใดบ้างก็สามารถแยกชนิดได้อย่างละเอียดตั้งแต่ในหน่วยงาน   เมื่อนำไปขายก็จะเพิ่มมูลค่าของขยะรีไซเคิล ให้มากขึ้นและง่ายต่อการนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลประเภทนั้น ๆ   ขยะในสำนำงานโดยทั่วไปสามารถ แยกออกเป็นวัสดุรีไซเคิลได้เป็น  4  ประเภท  คือ  แก้ว  กระดาษ  พลาสติก  โลหะ/อโลหะ ซึ่งเมื่อแยกออกเป็น ประเภทต่าง ๆ แล้วมักจะเรียกว่าวัสดุรีไซเคิล

การคัดแยกขยะก่อนทิ้งในสำนักงาน     จะช่วยลดปริมาณขยะในสำนักงานและลดปัญหาขยะที่ตกค้างทำให้สิ่งแวดล้อมสะอาดได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  ลดการใช้พลังงาน และลดมลพิษที่จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรทุกท่านจะร่วมมือกันลดและแก้ไขปัญหา ขยะที่เกิดขึ้น ด้วยการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทและนำวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เข้าสู่กระบวนการ รีไซเคิลเพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไป

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะพิทักษ์โลก เพื่อนำร่องในการบริหารจัดการขยะ     สร้างมูลค่าขยะ ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาทรัพยากรโลก เพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวต่อไป

 

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง
1.วางแผนในการจัดทำโครงการ

2.จัดทำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะ

3.จัดทำคู่มือประชาสัมพันธ์ และรณรงค์โครงการ

4.ประเมินผลโครงการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.สร้างมูลค่าเพื่อให้แก่ขยะ

2.บุคลากรมีความตระหนักในการจัดการคัดแยกขยะ

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

ความสอดคล้อง
เป้าประสงค์ที่ 2 ด้านการบริหารจัดการองค์กร
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสู่การเป็นองค์กรสีเขียว (Green Organization)

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลเดียว