ความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีต่อการให้บริการวิชาการแก่สังคมของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีต่อการให้บริการวิชาการแก่สังคมของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Solar-Man-14th-070

ID 4866

เสนอโดย ขวัญเนตร ปุญญถาวร, คมกริช รุมดอน, อมรพรรณ พัทโร, ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, ซูซัน หะยีแวดาโอ๊ะ
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย สำนักวิทยบริการ
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

การนำองค์ความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอดไปต่อยอดในการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ลดปัญหาความยากจน และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศความต้องการบริการวิชาการแก่สังคมเชิงภูมิศาสตร์ในจังหวัดปัตตานี เพื่อสามารถกำหนดเป้าหมายจากข้อมูลเชิงพื้นที่ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมได้อย่างแม่นยำ

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

การลงพื้นที่สอบถามความต้องการบริการวิชาการแก่สังคมของประชนชาชนในจังหวัดปัตตานี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. สำนักวิทยบริการ สามารถดำเนินงานที่สามารถบรรลุเป้าหมายนโยบายของมหาวิทยาลัย และขับเคลื่อนตามตัวชี้วัดของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  2. ได้รับสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดบริการวิชาการแก่สังคมให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี อีกทั้งประชาชนจะได้รับรู้ถึงการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มากขึ้น
  3. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แนวทางในการออกแบบ/พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของสำนักวิทยบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
  4. มีระบบสารสนเทศความต้องการบริการวิชาการแก่สังคมเชิงภูมิศาสตร์ในจังหวัดปัตตานี เพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมตามความต้องการแต่ละชุมชนได้อย่างแม่นยำ
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

การสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีมและข้ามฝ่าย