ขัดง่าย สบาย! สบาย

ขัดง่าย สบาย! สบาย

feature_img

ID 1096

เสนอโดย อนุสรณ์ บัวสุวรรณ สมศักดิ์ รัตนน้อย ภาดา สายอ่อนตา
ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

1.เพื่อให้ผู้ใช้ปฎิบัติงานสะดวกในการใช้งาน

2.การใช้งานแบบเดิมๆค่อนข้างช้า

3.ค่อนข้างสินเปลืองนํ้าและนํ้ายา

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

1.ผู้ใช้บริการมีจํานวนมาก คือให้ความสะดวกรวดเร็วในการปฎิบัติหน้าที่

2.ช่วยประหยัดอุปกรณ์ เช่น  นํ้ายาขัดพื้น   นํ้า  และ เวลา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ลดเวลาลง

2.ประหยัดค่าใช้จ่าย

3.ให้ความเพลินเพลินในการทํางาน งานเสร็จเร็วขึ้น เวลาลดลง

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

ผลิตเครื่องมืออํานวยความสะดวก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม