การแยกขยะเป็นชนิดๆ

การแยกขยะเป็นชนิดๆ


Warning: imagepng(/home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-content/uploads/2016/06/feature_img-670x300.png): failed to open stream: Permission denied in /home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 576
feature_img

ID 1099

เสนอโดย สุลีมาศ มาสิก
ตำแหน่ง แม่บ้าน
ฝ่าย สำนักงานบริหาร
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

 

1.การทิ้งขยะที่ไม่มีการแยกชนิดทำให้ยากต่อการทำลาย

2.การทิ้งขยะรวมกันไม่มีการคัดแยกขยะอันตรายทำให้สารพิษเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

 

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

 

ขั้นตอนการทำงาน

1.สังเกตุพฤติกรรมการทิ้งขยะของบุคคล

2.ศึกษาการแยกประเภท

3.จัดทำป้ายไวนิว,ป้ายแยกประเภท

4.ให้ความรู้เรื่องการแยกชนิดขยะ

5.ให้ความรู้เกี่ยวการทำลายขยะแต่ละชนิด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 

1.สามารถกำจัดขยะแต่ละชนิดได้ง่าย

2.ลดปริมาณขยะลงได้

3.สามารถเอาขยะมารีไซเคิล

4.สามารถนำขยะสดหรือเศษอาหารมาหมักทำปุ๋ย

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

การพัฒนากระบวนการคิดแยกขยะเพื่อช่วยรักษามลภาวะในสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม