การศึกษาพัฒนาประตู RFID

การศึกษาพัฒนาประตู RFID

feature_img

ID 4892

เสนอโดย อิฮซัน สือแต,มัรวาน จูแซ, อมรพรรณ พัทโร, บัสซาม อุมาลี, ซูซัน หะยีแวดาโอะ
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย สำนักวิทยบริการ
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ปัจจุบันฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ มีระบบ RFID 1 ชุด ทั้งนี้ทีมโปรแกรมเมอร์มีความเห็นว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินเครื่องชำรุดหรือเครื่องเสีย จะทำให้ไม่สามารถให้บริการระบบตรวจสอบการนำสารสนเทศเข้าออกจากห้องสมุดได้ ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบประตู RFID ขึ้นเองเพื่อเป็นระบบสำรองไว้ใช้กรณีจำเป็นเร่งด่วน

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

แนวคิดการพัฒนาระบบประตู RFID โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT มาพัฒนาเป็นระบบตรวจสอบการนำสารสนเทศเข้าและออกจากห้องสมุด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. มีระบบประตู RFID สำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
  2. ลดต้นทุนการซื้อ เป็นการประหยัดงบประมาณให้สำนักวิทยบริการ
  3. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพโปรแกรมเมอร์
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

การพัฒนาสำนักวิทยบริการสู่การเป็นดิจิทัลสำนักวิทยบริการ

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีมและข้ามฝ่าย