การพัฒนาระบบ e-Service ขอใช้หนังสือที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ

การพัฒนาระบบ e-Service ขอใช้หนังสือที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ


Warning: imagepng(/home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-content/uploads/2016/06/feature_img-670x300.png): failed to open stream: Permission denied in /home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 576
feature_img

ID 1091

เสนอโดย ทับทิมบุญทอง
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

หลักการและเหตุผล

งานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ รับผิดชอบในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้ามาในห้องสมุด นโยบายในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จะจัดหาให้ครอบคลุมหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอน การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศมี 3 วิธีคือวิธีการจัดซื้อ การรับบริจาคหรือการขอบริจาค และการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อ ห้องสมุดฯ จะรีบดำเนินการวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการเพื่อให้ขึ้นชั้นให้เร็วที่สุดภายใน 1-5 วัน เพราะเป็นรายการที่สั่งซื้อตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้ห้องสมุด ลำดับรองลงมา เป็นทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับบริจาคจากหน่วยงานราชการ องค์การ บริษัท หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ซึ่งทางห้องสมุดฯ มีนโยบายในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบายในการจัดหาทรัพยากร สารสนเทศ และมีเนื้อหาที่ทันสมัยโดยพิจารณาปีที่จ้ดพิมพ์ย้อนหล้งประมาณ 3-5 ปี เมื่อคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับบริจาคหรือขอบริจาคเข้ามาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือ ทางห้องสมุดฯ จะบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลของห้องสมุดตามลำดับ วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับเข้ามาในห้องสมุด แต่ยังมิได้ดำเนินการวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการ จะเรียกว่าหนังสือที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ ส่วนตัวเล่มก็จะติดสติ๊กเกอร์ตามลำดับ วัน/เดือน/ปี ไว้ที่สันหนังสือ แล้วเรียงขึ้นชั้น เมื่อผู้ใช้บริการสืบค้นข้อมูลและต้องการที่จะใช้บริการ ก็มาติดต่อและกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการ (ภาพประกอบที่ 1) ที่บริการตอบคำถามเพื่อช่วยการค้นคว้า บรรณารักษ์จะโทรศัพท์ และส่งข้อมูล ผ่านทาง E-mail มายังงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงานจะไปดึงหนังสือจากชั้น แล้วนำมาวิเคราะห์หมวดหมู่ และทำรายการด่วนภายใน 3 ชั่วโมง แล้วนำตัวเล่มส่งมอบให้ผู้ใช้บริการ ณ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามเพื่อช่วยการค้นคว้า
ด้วยเหตุนี้ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องการพัฒนากระบวนการทำงานโดยการลดขั้นตอนการในการขอใช้บริการที่ยังต้องใช้วิธีติดต่อกับบรรณารักษ์ และ เขียนแบบฟอร์มด้วยมือเป็นการพัฒนาแบบฟอร์มการขอใช้หนังสือที่อยู่ในระหว่างดำเนินการผ่านระบบ e-Service ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการให้สามารถส่งคำขอใช้บริการมายังงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศได้โดยตรง และสามารถใช้บริการได้แม้จะมิได้สืบค้นข้อมูลจากภายในห้องสมุด ซึ่งระบบนี้จะเป็นหนึ่งในระบบ e-Services ของฝ่ายหอสมุดจอห์นเอฟเคนเนดี้ สำนักวิทยบริการที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการให้ได้รับบริการที่ดี สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการใช้บริการมากยิ่งขึ้น

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแบบฟอร์มการขอใช้บริการผ่านระบบ e-Service
2. เพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนให้แก่ผู้ใช้บริการผ่านระบบ e-Service

เป้าหมาย ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในในการใช้บริการและประสิทธิภาพของการบริการผ่านระบบ
e-Service > ร้อยละ 90

แผนการดำเนินงาน/กิจกรรม

กิจกรรม รายละเอียด/เวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
1. เสนอโครงการ นางสาวทับทิม บุญทองและนายภัทธ์ เอมวัฒน์
2. ศึกษาข้อมูลร่วมกับโปรแกรมเมอร์ นางสาวทับทิม บุญทองและนายภัทธ์ เอมวัฒน์
3. ดำเนินการโครงการ นางสาวทับทิม บุญทองและนายภัทธ์ เอมวัฒน์
4. ทดลองและประเมินผล นางสาวทับทิม บุญทองและนายภัทธ์ เอมวัฒน์
5. สรุปและรายงานผล นางสาวทับทิม บุญทองและนายภัทธ์ เอมวัฒน์

ระยะเวลาดำเนินการ
ดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม 2561
งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจำนวน 2,000 บาท

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ใช้บริการห้องสมุดสามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่อยู่ระหว่างดำเนินการผ่านระบบ
e-Service
2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการและประสิทธิภาพของการบริการผ่านระบบ e-Service

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

นวัตกรรมนี้เป็นการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ที่ช่วยอำนวยความสะดวก การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม