การพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัล วิทยานิพนธ์และงานวิจัย 12 Focus Area ม.อ.

การพัฒนาคลังสารสนเทศดิจิทัล วิทยานิพนธ์และงานวิจัย 12 Focus Area ม.อ.

feature_img

ID 4849

เสนอโดย กมลทิพย์ หลงหา, คมกริช รุมดอน
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

เนื่องจากเดิมหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ให้บริการฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ และงานวิจัย 7 จุดเน้น ม.อ. ตามจุดเน้นและความเข้มแข็งของวิทยาเขตปัตตานีจากแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ดังนั้นเพิ่อให้ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ใหม่เชิงกลยุทธ์ (SO) และ  12 Focus Area ของ ม.อ. 

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง
  • วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
  • การจัดการฐานข้อมูล
  • แนวคิดพัฒนาระบบ (SDLC)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  • เป็นแหล่งจัดการสารสนเทศทางปัญญาที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) และ Focus Area ของ ม.อ.
  • ขับเคลื่อน SO ในลักษณะนามธรรมให้กลายเป็นผลงานลักษณะรูปธรรม
  • สอดคล้องกับนโยบายของสำนัก OAR One Map ในประเด็นที่ 1 และ 3
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

สอดคล้องกับ OAR ONE MAP
ประเด็นที่ 1. พัฒนาคลังความรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้
ประเด็นที่ 3. พัฒนาวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม