กล่องใส่ทิชชู่จากลังกระดาษ

กล่องใส่ทิชชู่จากลังกระดาษ

feature_img

ID 4852

เสนอโดย นิชดา ดวงสุริยา, ฟาตีมะ บากา, อำนาจ สุคนเขตร์
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ฝ่าย เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ
  1. กระดาษลังมีปริมาณมาก
  2. ขายกระดาษลังไม่ได้ราคา
แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

ขั้นตอน
– จัดเก็บลังกระดาษ
– นำลังกระดาษมาขึ้นรูปพร้อมตกแต่งให้เป็นกล่องทิชชู่
– ประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่าย
– สรุปและรายงานผล
เป้าหมาย
– ผลิตกล่องทิชชู่ได้ไม่น้อยกว่า 20 กล่อง
– มีรายได้จากการขายกล่องทิชชู่ไม่น้อยกว่า 500 บาท
กำหนดแล้วเสร็จ
– มิ.ย. 2567
ผู้ดำเนินการ
– นางสาวนิชดา นวลละออง
– นางสาวฟาตีมะ บากา
– นายอำนาจ สุคนเขตร์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. มีรายได้เพิ่มขึ้นจาการขายกล่องทิชชู่
  2. ลดปริมาณขยะ
  3. นำขยะมาสร้างมูลค่า
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

มีนวัตกรรมลดของเสียจากการปฏิบัติงาน (ขยะ)

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม