กล่องรับเรื่องรายการหาหนังสือไม่พบบนชั้น

กล่องรับเรื่องรายการหาหนังสือไม่พบบนชั้น

Screenshot 2023-04-26 194859

ID 1648

เสนอโดย จันทิมา จริยวัตกุล
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้    เป็นหนึ่งในห้องสมุดให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายสาขาวิชาและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ    ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้ใช้บริการห้องสมุด ทั้งนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก  เข้ามาค้นหาหนังสือและสืบค้นสารสนเทศที่ต้องการ

ปัญหาที่เจ้าหน้าที่พบบ่อยคือผู้ใช้บริการหาหนังสือไปพบ โดยเฉพาะในช่วงปฏิบัติล่วงเวลา วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.30-21.30 น. วันเสาร์และวันอาทิตย์ ซึ่งได้ลดเจ้าหน้าที่ในจุดบริการค้นหาตัวเล่ม เพื่อความสะดวก และเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระงานของบรรณารักษ์  ทางผู้จัดทำโครงการได้คิดแนวทางในการช่วยเหลือผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการในระดับหนึ่ง โดยมีกล่องรับเรื่องรายการหาหนังสือไม่พบบนชั้น ให้กรอกแบบฟอร์มแล้วใส่ไว้ในกล่องรับเรื่องรายการหนังสือหาไม่พบบนชั้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการหาหนังสือให้ในช่วงแยกและจัดชั้นหนังสือ ระยะเวลาดำเนินการ 2 ชั่วโมง ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อรับหนังสือได้ที่บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

ขั้นตอน

1. พิมพ์แบบฟอร์มแจ้งรายการหาหนังสือไม่พบ

2.  นำกล่องกระดาษจากวัสดุเหลือใช้ มาทำกล่องสำหรับใส่แบบฟอร์ม

3.  นำกล่องกระดาษมาวัดและตัดให้มีขนาดพอเหมาะกับแบบฟอร์ม

4.  นำกล่องกระดาษมาห่อด้วยกระดาษสีเพื่อความสวยงาม

5.  พิมพ์ข้อความสำหรับติดที่กล่องรับเรื่องรายการหาหนังสือไม่พบบนชั้น

6. ตัด/ติดข้อความที่กล่องรับเรื่องรายการหาหนังสือไม่พบบนชั้น

7. นำกล่องรับเรื่องรายการหาหนังสือไม่พบบนชั้น ไปติดที่ฝาปิดชั้นหนังสือ

8. ดำเนินการหาหนังสือที่ผู้ใช้บริการกรอกแบบฟอร์มไว้

9. นำหนังสือไปเก็บไว้ที่บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 1

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก

2.  สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ

3.  แบ่งเบาภาระของบรรณารักษ์

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม