กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR) สำนักวิทยบริการ

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (TOR) สำนักวิทยบริการ


Warning: imagepng(/home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-content/uploads/2016/06/feature_img-670x300.png): failed to open stream: Permission denied in /home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 576
feature_img

ID 302

เสนอโดย จอมใจ เพชรกล้า
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
ฝ่าย สำนักงานบริหาร
ปีงบประมาณ
วันที่เผยแพร่

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (TOR Online) มาใช้ตั้งแต่รอบการประเมิน 1/2558 ซึ่งในระบบดังกล่าวคิดผลการประเมินเฉพาะผลงานประจำและผลงานเชิงพัฒนา/งานพิเศษที่ 100 เปอร์เซ็น = 80 คะแนน เท่านั้น

1

 

ในขณะที่สำนักวิทยบริการคิดผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรจาก (ผลงานประจำ+ผลงานเชิงพัฒนา/งานพิเศษ) 100 เปอร์เซ็น = 50 คะแนน)+คุณภาพของงาน 30 คะแนน รวมทั้งสิ้น 80 คะแนน) และมีการคิด Load UNIT การทำงานตามมาตรฐานการทางานของแต่ละตำแหน่ง

 

2

จึงจำเป็นต้องออกแบบกระบวนการการทางานของสานักวิทยบริการเพื่อสนองต่อนโยบายมหาวิทยาลัย และระบบการทางานของสานักวิทยบริการยังคงเดิมเพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องและวัดการทางานของบุคลากรได้ชัดเจน

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

1. ดำเนินการเทียบการคิดเปอร์เซ็นของสานักวิทยบริการ เข้าสู่ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน TOR online ของมหาวิทยาลัย
ตัวอย่าง….ข้อตกลงการปฏิบัติงานบุคลากรสานักวิทยบริการ

4

วิธีกรอกเปอร์เซ็นในระบบของงานประจา+งานพัฒนา = 65.5 %
สูตรคำนวน   (คะแนนเต็มระบบ(80)/คะแนนเต็มเอกสาร(50))×100
วิธีกรอกเปอร์เซ็นในระบบของผลงานเชิงคุณภาพ = 37.5 %
สูตรคำนวน  (คะแนนเต็มระบบ(80)/คะแนนเต็มเอกสาร(30))×100

3

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

สำนักวิทยบริการได้ผลจากการประเมินการปฏิบัติงานที่แท้จริงของบุคลากร โดยมีนวัตกรรมกระบวนการที่ใหม่สำหรับองค์กรซึ่งมีประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการ

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลเดียว