เชิญชวนชาวสำนักฯ ร่วมส่ง Idea Suggestion ประจำปี 2561

ขอเชิญทุกท่านร่วมส่ง Idea Suggestion พลังทางแนวความคิด สู่การสร้างนวัตกรรมของชาวสำนักวิทยบริการ ประจำปี 2561 โดยมีกติกา ดังนี้

1. Idea ละไม่เกิน 3 คน (โดย 1 คน สามารถเสนอได้หลาย Idea ไม่จำกัดจำนวน)
2. หากเป็น Idea เดิม ต้องเป็น Idea ที่พัฒนายังไม่เสร็จสมบูรณ์
3. หากเป็น Idea ที่ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ขององค์กร จะมีรางวัลพิเศษ (วิสัยทัศน์องค์กร : เป็นองค์กรบริการสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ที่มีการบริหารจัดการชั้นนำระดับชาติ)
4. ทุก Idea มีรางวัล
5. เขียน Idea ลงใน “แบบฟอร์มกิจกรรมข้อเสนอแนะ (Idea Suggestion) สำนักวิทยบริการ” ดาวน์โหลด
6. เปิดรับ Idea  ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2561
7. ส่ง Idea ได้ที่โบว์ หรือ ทางอีเมล nuttaya.s@psu.ac.th
แสดงความคิดเห็น